Yeni gecikme faizi ve gecikme zammı oranları

1. Yeni Gecikme Zammı Oranı

19.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 12.10.2010 tarih ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 6183 sayılı Kanun'un 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece 19.11.2009 tarihinden beri uygulanan aylık % 1,95 gecikme zammı oranı, % 1.40'a düşmüş olmaktadır.

Karar yayımı tarihi olan 19.10.2010 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

Vadesi 19.10.2010 tarihinden önce gelmesine rağmen, bu tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan,

Vadesi 19.10.2010 tarihinden sonra gelen ancak vadesinde ödenmeyen kamu borçlarına, yeni gecikme zammı oranı uygulanacaktır.

Gecikme zammı oranı dışında yeni bir düzenleme veya değişiklik olmamakla birlikte, aşağıda uygulamada sıkça kullanılacak bazı bilgiler özetlenmiştir.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Hesaplamada 1 ay 30 gün olarak dikkate alınır ve günlük gecikme zammı oranı, (Aylık oran/30) formülüyle bulunur.

Tam aylar için gecikme zammı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

Ay kesirleri için gecikme zammı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Gecikme zammı tutarı = Günlük gecikme zammı oranı x gün sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

Bakanlar Kurulu kararıyla aylık gecikme zammı oranının yeniden belirlendiği hallerde, zammın hesaplanmasında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

- Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplandığı bir aylık süre içindeki bir tarihte oran değişikliği yapılırsa, bu bir aylık sürenin tamamına eski oran uygulanır.

- Ay kesirleri için zammın hesaplanması günlük esasa göre yapılırsa, Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği gün dahil olmak üzere daha sonraki günler için yeni oran, yürürlük tarihinden önceki günler için ise eski oran dikkate alınır.

2. Yeni Gecikme Faizi Oranı

Vergi Usul Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulanmaktadır. Dolayısıyla, 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup 19.10.2010 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı % 1,40 olmuştur.

Yasal düzenlemelere göre;

Gecikme faizinin hesabında ay kesirleri dikkate alınmamakta,

Gecikme faizi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Gecikme faizi tutarı = Gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme faizi uygulanacak tutar

3. Yeni Pişmanlık Zammı Oranı

Vergi Usul Kanunu'nun 371. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, pişmanlık zammı gecikme zammı oranında uygulandığından, 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan değişiklik pişmanlık zammı oranını da değiştirmiş olup, 19.10.2010 tarihinden itibaren uygulanacak pişmanlık zammı oranı % 1,40 olmuştur.

Yasal düzenlemelere göre;

Pişmanlık zammı hesabında ay kesirleri tam ay sayılmakta,

Pişmanlık zammı aşağıdaki formülle hesaplanmakta,

Pişmanlık zammı tutarı = Ödeme süresi geçen vergi tutarı x gecikme zammı oranı x borcun normal vade tarihi ile ödendiği tarih arasında geçen ay sayısı.

İdarece tarh edilen vergilerde ve tahakkuku tahsile bağlı vergilerde pişmanlık hükümleri uygulanmamakta,

Pişmanlıktan ancak talebin yazılı olması halinde yararlanılabilmekte,

Pişmanlık hükümlerinin uygulanması, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kesilmesini engellememektedir.

4. Tecil Faizi Oranı

6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi çerçevesinde tecil faizi oranı Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 21.11.2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık % 19'dur.

Gecikme zammı oranında yapılan yeni belirleme paralelinde tecil faizi oranında da kısa zamanda önemli bir indirime gidileceği söylenebilir. Basına da yansıyan bilgilerden, tecil faizi oranının yıllık % 12'ye indirileceği anlaşılmaktadır.

5. Dönemler İtibariyle Zam ve Faiz Oranları

GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI

DÖNEM BKK TAHSİLÂT GT SERİ NO ORAN (%)

TARİH NO

09.07.1998 - 20.01.2000 03.07.1998 98/11331 403 12

21.01.2000 - 01.12.2000 21.01.2000 2000/7 408 6

02.12.2000 - 28.03.2001 26.10.2000 2000/1555 411 5

29.03.2001 - 30.01.2002 26.03.2001 2001/2175 415 10

31.01.2002 - 11.11.2003 28.01.2002 2002/3550 422 7

12.11.2003 - 01.03.2005 03.11.2003 2003/6345 429 4

02.03.2005 - 20.04.2006 23.02.2005 2005/8551 434 3

21.04.2006 - 18.11.2009 03.04.2006 2006/10302 438 2,5

19.11.2009 - 18.10.2010 02.11.2009 2009/15565 SERİ: C SIRA NO:1 1,95

19.10.2010 - 12.10.2010 2010/965 1,40

Recep BIYIK
DÜNYA

Yeni yorum ekle