SSK ve Emekli Sandığı Emeklilerinin Bağkur Destek Primi Hakkında

 

Değerli Üyemiz

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile emekli olup da çalışanların yapmış oldukları sosyal güvenlik destekleme primi ödemeleri hakkında yeni bir düzenleme getirilmiş bulunmaktadır.

Konu ile ilgili açıklamayı bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.Saygılarımla,
Yahya Arıkan
Başkan

SSK VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİNİN BAĞKUR DESTEK PRİMİ

30.09.2008 tarihinden önceki uygulamada SSK, T.C. Emekli Sandığı ve Banka-Sigorta Şirketi-Oda ve Borsa sandıklarından emekli aylığı alan ve Bağ-Kur Kanunu kapsamında ticari veya serbest meslek faaliyetlerini devam etmeleri veya daha sonra yeniden işe başlamaları durumunda, çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil, Bağ-Kur Kanununa göre belirlenen 12 nci gelir basamağının yüzde 10’u oranında destek primi ödemeleri gerekiyordu.

Sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 01.10.2008 tarihinden itibaren Bağ-Kur’dan emekli aylığı alanlarla, Bağ-Kur dışındaki SSK, T.C. Emekli Sandığı ve Banka-Sigorta Şirketi-Oda ve Borsa sandıklarından emekli aylığı alanların SGK’dan almakta oldukları emekli aylıklarından 2011 yılından itibaren yüzde 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.

Torba kanunda yeni bir hüküm getirilmiştir. Buna göre, yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/b bendinde belirtilen (Bağ-Kur) sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tescili yapılmış olanların, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

SSK, T.C. Emekli Sandığı ve Banka-Sigorta Şirketi-Oda ve Borsa sandıklarından emekli aylığı alan ve Bağ-Kur Kanunu kapsamında ticari veya serbest meslek faaliyetlerini devam etmeleri halinde dönemler itibariyle ödenecek Bağ-Kur destek primi aşağıda gösterilmiştir.

 

Tarih Aralığı                                                                    12. Gelir Basamağı                      Ödenmesi Gereken      

                                                                                                    Tutarı  (gösterge)                    Prim Tutarı


01.07.2003 ila 31.12.2003 tarihleri arası                               435,07                                       43,51
01.01.2004 ila 31.12.2004 tarihleri arası                               522,08                                       52,21
01.01.2005 ila 31.12.2005 tarihleri arası                               574,29                                       57,43
01.01.2006 ila 31.12.2006 tarihleri arası                               623,97                                       62,40
01.01.2007 ila 30.06.2007 tarihleri arası                               661,03                                       66,10
01.07.2007 ila 31.12.2007 tarihleri arası                               687,47                                       68,75
01.01.2008 ila 30.06.2008 tarihleri arası                               714,97                                       71,50
01.07.2008 ila 30.09.2008 tarihleri arası                               750,71                                       75,07
01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arası                               Aylığının %12’si maaştan kesilir.
01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arası                               Aylığının %13’ü maaştan kesilir.
01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arası                               Aylığının %14’ü maaştan kesilir.
01.01.2011 ve takip eden dönemlerde                                   Aylığının %15’i maaştan kesilir.

 

4/a ve 4/c Kapsamında Yaşlılık Aylığı Alırken Ticari Faaliyette Bulunanların Ödemeleri Gereken Prim Miktarını Gösterir Tablo

Yeni yorum ekle