E-Beyanname sözleşmelerini internet vergi dairesine girme zorunluluğu

 

İstanbul. 27.12.2010
Sayı: 77450


TÜRKİYE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

I-GENEL BİLGİ:


Bilindiği üzere 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri zorunlu tutulmuştur.

Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için VUK 340 Numaralı Tebliğ ekinde bulunan (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de (4) nolu Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” (Postacılık sözleşmesi) ni düzenleyeceklerdir.

Yapılan sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

II- TEBLİĞ TASLAĞI İLE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları yukarıdaki sözleşmeleri veya bunların iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girme
zorunluluğu getirilmek istenmektedir.

Genel Tebliğ Taslağı ile sözleşmelere ilişkin bilgileri içeren formun meslek mensuplarınca www.intvd.gib.gov.tr adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması istenilmektedir. Bu bildirimin yeni müşteriler için meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam sözleşmelere ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar elektronik ortamda bildirim yapılması istenilmektedir.

Meslek mensuplarınca yukarıda belirtilen zorunluluğa uyulmaması halinde; Sözleşme düzenlenmeden mükelleflere ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda; ilgili sözleşmeyi düzenlemeden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderen aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının birinci tespitte 6 aylık süre ile ikinci tespitte 1 yıllık süre ile üçüncü tespitte ise süresiz olarak elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edileceği düşünülmektedir.

Aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığınca iptal edilmeden 60 gün önce meslek mensubuna, aracılık yetkisinin 60 gün içinde iptal edileceği, bu süre içerisinde sözleşmesi devam eden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermeye devam edebileceği, 60 ıncı günün sonundan itibaren de aracılık yetkisinin iptal edilmiş olacağı meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesi tarafından bir yazı ile bildirileceği, bu bildirimin meslek mensubuna yazı ile ve memur eli ile tebliğ edileceği hüküm altına alınmaktadır.

III-TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ:

1)-BİLDİRİMİN YAPILMAMASI HALİNDE İKAZDAN SONRA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMESİ:

a)-Meslektaşlarımızın bildirim yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi neticesi yetkilerinin iptal edilmesi örtülü olarak Meslekten Men”i ifade etmektedir. Bu yaptırım ağır ve haksızdır. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen meslek mensuplarımız için sözleşme düzenlemeden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderen aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının birinci tespitte VUK Mük. 355. Maddesinde belirtilen Özel Usulsüzlük cezasının kesilmesi, ikinci tespitte söz konusu özel usulsüzlük cezasının 2 kat olarak uygulanması, üçüncü tespitte ise özel usulsüzlük cezasının 3 kat olarak uygulanması yerinde bir düzenleme olacaktır.

b)-Yukarıdaki cezai işlem yapılmadan önce, meslek mensuplarımıza 60 gün süre verilmesi, süreye rağmen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceği kendilerine yazı ile bildirilecektir. Verilecek 60 günlük süreden sonra özel usulsüzlük cezasının kesilmesi amacına uygun olacaktır.

c)-Tebliğ Taslağının son bölümünde Yer alan “….Aracılık yetkisinin iptal edileceğinin meslek mensubuna yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, aracılık yetkisi iptal edilecek meslek mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflere, bağlı oldukları vergi daireleri tarafından bir yazı ile sözleşme düzenlemiş olduğu meslek mensubunun elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin sona ereceği, bu nedenle elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannameleri yasal sürelerinde aracılık yetkisi almış bir başka meslek mensubu vasıtasıyla göndermeleri gerektiği bildirilecektir.”

Aşağıdaki gibi değiştirilmesi gerekir.

“….Meslek mensubunun Meslekten Geçici Men veya Meslekten Men cezası alması halinde Aracılık yetkisinin iptal edileceğinin meslek mensubuna yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, aracılık yetkisi iptal edilecek meslek mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi / Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflere, bağlı oldukları vergi daireleri tarafından bir yazı ile sözleşme düzenlemiş olduğu meslek mensubunun elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin sona ereceği, bu nedenle elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannameleri yasal sürelerinde aracılık yetkisi almış bir başka meslek mensubu vasıtasıyla göndermeleri gerektiği bildirilecektir.”

 

2)-BİLDİRİMLERİN YAPILACAĞI SÜRELER:

a)-Tebliğde yapılacak düzenleme ile bu bildirimin yeni müşteriler için meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 15 gün yerine 30 gün içerisinde ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam sözleşmelere ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar değil, 2011/ Mayıs ayının 15. Gününe kadar elektronik ortamda bildirimin yapılması şeklinde değiştirmesi gerekir.

b)-Yukarıdaki bildirimin yapılması ile 29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ” hükümlerine göre; Meslek Mensuplarımızın VUK Mükerrer 227. Madde uyarınca defterini tutmuş olduğu, Danışmanlık Hizmeti verdiği ve Vergi Beyannamelerini Elektronik ortamda imzaladıkları müşterilerine ilişkin bildirim işleminin her yıl mayıs ayının 15’ine kadar yapılmasının anlamı kalmayacaktır. Bu yükümlülüğün kaldırması gerekmektedir.

 

3)-E-BEYANNAME GÖNDERME ŞİFRESİNİN ALINMASINDA YENİ ÖNERİ:

a)-Taslak tebliğe ilave olarak, 340 seri numaralı VUK Genel Tebliğin ekinde Bulunan (4 Nolu sözleşme) “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” (Postacılık sözleşmesi) için sınırlama getirilmesi gerekir. Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ( 4 Nolu sözleşme) ile beyanname verme işlemi sistemde engellenmelidir. Bu tür sözleşmelerin beyanname imzalatma zorunluluğu olmayan küçük esnafların beyanında ve diğer gelir unsurlarını elde edenler için kullanılması esası getirilmelidir.

b)-Mesleğimizin ifasında Maliye Bakanlığına karşın mükellefler adına yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas olan “Her Mükellefe Bir Mali Müşavir” hedefi ile Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler ile ilgili hususları düzenleyen 340 nolu Genel Tebliğdeki IV bölümünün yürürlükten kaldırılması.

Vergi mükelleflerinin aktif büyüklüğü veya net satış hâsılatlarının dikkate alınmayarak defter tutma ve danışmanlık hizmetini dışarıdan almayan mükelleflerin mutlak firma bünyesinde 3568 sayılı meslek yasamıza göre yetki almış kişilerin istihdam edilerek onların ruhsatları kullanılmak suretiyle işletmeye şifre alınması ve beyannamelerin meslek mensuplarımızca denetiminin sağlanması ve yollanması gerekir.

c)-Bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde mükelleflere verilen e-beyanname gönderme şifresinin 30 gün içinde yeni bir meslek mensubu istihdam edilmemesi halinde iptal edilmesi gerekir. Bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarımızın ruhsatları kullanılarak şirket adına alınan şifrenin, yeni bir meslek mensubunun işe alınmasının sağlanması için eski meslek mensubunun müracaatı
halinde iptal edilmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

d)-Yeminli Mali Müşavirlerin Elektronik ortamda beyanname gönderme yetkilerinin sadece tam tasdik sözleşmesi yapılan mükellefler ile sınırlandırılmalıdır. Tam Tasdik Sözleşmesi dışında Danışmanlık veya başka işim ile yapılacak sözleşmeler kullanılarak E-beyanname göndermeleri yasaklanmalıdır. Mesleğimizi tüzel kişilik olarak sürdürenler için (A.Ş ve LTD.ŞTİ) E-Beyanname gönderme şifresinin şirket tüzel kişiliğine verilmesi, ortaklar adına şifre verilmemesi,

e)-Disiplin soruşturması sonucuna göre meslekten men veya meslekten geçici men cezası alan meslek mensuplarının E-Beyanname gönderme şifrelerinin cezanın kesinleştiği tarihten sonra 15 gün içinde iptal edilmesi gerekir.

f)-31.12. …. tarihinde veya daha önce mesleğini kendiliğinden sona erdiren ve vergi mükellefiyetini kapatan meslek mensuplarımızın müşterilerine ilişkin Geçici Vergi ve Yıllık Beyanname göndermelerinin sağlanması amacı ile şifrelerinin 30/Nisanda kapatılması, müşterileri ile sözleşmelerini fesheden meslek mensuplarının geçmiş dönemlere ait kendisi tarafından gönderilen beyannamelerin düzeltilmesi ve ek beyan verilmesinin yine kendisi tarafından yapılması gerekir.

g)-Meslek mensubunun vefatı halinde şifrenin iptal edilmesi, ölen kişinin müşterilerinin yeni bir meslek mensubu ile sözleşme imzalaması, ayrıca VUK 13. Maddede belirtilen mücbir nedenlere muhatap olan meslek mensuplarımız mücbir nedenler kalktıktan sonra E-beyanname göndermeleri, Meslek mensubunun mücbir nedenlerden dolayı beyannameleri geç göndermesi nedeniyle vergi mükelleflerine ceza kesilmemesi gerekir.

 

4)-DİĞER:


a)-Tebliğ taslağının II- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “VIIBEYANNAMELERİN
 İMZALANMASI ve DİĞER HUSUSLAR" başlıklı bölümünde yer alan 11 inci bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bendin aşağıdaki gibi olması halinde cezalarda mükerrerlik önlenecektir.

“11- Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesindeki cezanın 1/5’i oranında ceza kesilir. (Sözleşmelerin bildirimini 60 günlük süre geçmesine rağmen göndermeme fiili için uygulanan özel usulsüzlük cezaları hariç.)”


IV- SONUÇ :


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığıca hazırlanan VUK Genel Tebliği taslağında yapılması gereken değişiklik taleplerimiz aşağıda özetlenmiştir.

** Meslek mensuplarımız ile müşterileri arasında imzalan E-Beyanname gönderme sözleşme bilgilerinin süresi içinde verilmemesi halinde uygulanmak istenen şifre iptali cezasının yerine, Özel usulsüzlük cezasının kesilmesi,


** Ceza kesilmeden önce meslek mensubunun vergi idaresi tarafından uyarılması,


** Meslekten men cezası alan, meslek mensuplarının şifrelerinin iptal edileceğinin müşterilerine 30 gün içinde bildirilmesi,


** Her Mükellefe Bir Mali Müşavir” hedefi ile Beyannamelerini kendileri gönderecek mükellefler ile ilgili hususları düzenleyen 340 nolu Genel Tebliğdeki IV bölümünün yürürlükten kaldırılması,


** Bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın şifre alması ve işyerinden ayrılmaları halinde yapılacak işlemlerin yeniden düzenlenmesi,


** YMM’lerin tam tasdik sözleşmesi yaptıkları müşterilerinin dışındaki kişi ve kurumların e-beyanname göndermeleri engellenmelidir.


** Disiplin kovuşturması neticesi meslekten men cezası alan meslek mensuplarımızın şifrelerinin cezaların kesinleştiği tarihten sonra 15 gün içinde iptal edilmesi,


** Mesleği bırakan kişi veya kurumların şifrelerinin kullanımı konusunda düzenleme yapılması,


** Meslek mensubunun vefatı ve mücbir sebepler nedeniyle e-beyanname göndermeleri için yeni düzenleme yapılması,


** Meslek mensuplarımız ile müşterileri arasında imzalan E-Beyanname gönderme sözleşme bilgilerinin süresi içinde verilmemesi halinde uygulanacak Özel usulsüzlük cezasından başka, VUK 340 sıra numaralı Genel tebliğin diğer hükümlerine riayet edilmemesi halinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının VUK Mük. 355. Maddede belirtilen tutarın 1/5 oranında kesilmesi gerektiği kanaatiyle, Yukarıda detaylı bir şekilde belirttiğimiz konuların Gelir İdaresi Başkanlığına ivedi olarak bildirilmesini arz ederiz.


Saygılarımızla,


Yahya ARIKAN
Başkan

Yeni yorum ekle