E-Beyanname gönderme sözleşmelerinin damga vergisi karşısındaki durumu

Bize göre,

1- SMMM ve YMM Sözleşmelerinde Damga Vergisi Hizmet Bedelinin Binde 8,25 Oranında olması gerekir.

2-Hizmet Sözleşmeleri olan Mükelleflerle yapılan E-Beyanname Gönderme Aracılık Sözleşmeleri de Hizmet Sözleşmesinin bir ekidir. Bu nedenle Hizmet Sözleşmesine Şerh Düşülmek kaydıyla AYRICA BİR DAMGA VERGİSİNE gerek YOKTUR.

3-Ancak Hizmet Sözleşmesi olmayan kişilere ilişkin E-Beyan Gönderme Aracılık Sözleşmesi yapılması halinde Sözleşmeye ÜCRET yazılmak zorundadır. Damga Vergisi de Ücretin Binde 8,25 oranında hesap edilmelidir.

4-Damga Vergisi Her ne kadar Sözleşmeler TEK NÜSHA yapılabilinecek olsa dahi, Aslen sözleşmede taraf sayısı iki olduğundan sözleşmelerin de İKİ NÜSHA yapılması ve DAMGA VERGİSİNİN İKİ NÜSHA üzerinden hesap edilmesi gerekir. Gelir İdaresinin de Sözleşmelerin asgari İKİ NÜSHA DÜZENLENMESİ gerektiği konusunda bir müktezası da vardır.

DUYRULUR

AHMET GÜNDÜZ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

--------------------------------------------------------------

TÜRMOB'UN DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ YAZISI EKTEDİR.

YMM ve SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI’NA

GENELGE 2005/3

Ankara, 01384/18.02.2005

Konu : Damga Vergisi Konusunda Meslek Mensuplarımızın Dikkat EtmesiGereken Hususlar

 

Odalarımızdan ve meslek mensuplarımızdan gelen talepler doğrultusunda,Damga Vergisinin Uygulanması konusunda çeşitli tereddütler doğduğu anlaşılmaktadır.

5281 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile Damga Vergisi uygulamasına yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır. Damga Vergisi Uygulanmasıkonusunda meslek mensuplarımızın dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir;

5281 sayılı Kanun ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile pul yapıştırmak suretiyle ödenen vergi yürürlükten kaldırılmıştır.

Damga Vergisinin beyanname verilmek suretiyle ödenmesi konusunda 43 seri numaralı Genel Tebliğde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Meslekmensuplarımızı yakından ilgilendiren aşağıdaki konularda açıklama yapılması gereksinimi doğmuştur.

I-MESLEKİ KONULARDA MÜŞTERİLER İLE YAPILACAK SÖZLEŞMELER

1-03/01/1990 Tarih ve 20391 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SerbestMuhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesine göre; meslekmensuplarımızın verecekleri hizmetler için sözleşme yapmaları zorunludur. Bu zorunluluğa riayet etmeyen meslek mensuplarımız hakkında disiplinkovuşturması yapılmaktadır.

2-488 Sayılı Damga vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Tabloda; I-Akitlerle ilgiliKağıtlar başlığının altında yer alan ,

1.Mukavelenameler, taahhütler ve temliknameler ,

a)-Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5) oranında Damga Vergisine tabidir.

3-Aynı Kanunun 5. Maddesi ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kağıt nüshalarının birden fazla olması:

“Madde 5 - Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrıayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabitutulur.”

TÜRMOB tarafından bastırılan ve odalarımız tarafından satışı yapılan sözleşmeler BİR ASIL BİR SURET şeklinde dizayn edilmiştir.

Yukarıda belirtilen 5. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, meslekmensuplarının müşterileri ile yapacakları sözleşmeyi birden fazla nüsha yapmaları ve bir suretini müşteriye vermeleri halinde her nüsha için ayrı ayrıaynı miktarda Damga Vergisi ödenmek mecburiyeti doğacaktır.

Bu nedenle, yukarıda söz konusu edilen sözleşmelerin BİR ASIL olarakdüzenlenmesi ve müşteriye sözleşmenin onaylı ve “ASLI GİBİDİR” kaşesini taşıyan bir fotokopisinin verilmesi, düzenlenecek sözleşmelerde yer alan “.....İşbu sözleşme 2 Nüsha düzenlendi” ibaresinin üstü çizilerek “.....İşbu sözleşme BİR ASIL olarak”şeklinde değiştirilmesi halinde vergi sadece birdefa ödenmiş olacaktır.

4- Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle serbest meslek erbabıolarak damga vergisi açısından “Sürekli Mükellefiyeti” olmayan biz meslek mensuplarımıza işlemlerin yani sözleşmenin tanziminden sonra 15 gün içindedamga vergisi beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.(Damga Vergisi Beyannamesi Ayrıca DamgaVergisine Tabi değildir) Örneğin:Hizmet süresi 01/01/2005-31/12/2005 tarihi olarak düzenlenen bir sözleşme 20/02/2005 tarihinde imza edilmiş ise; busözleşmeye ait Damga Vergisi 05/03/2005 tarihine kadar beyan edilip aynı sürede ödenmesi gerekmektedir

II- E- BEYANNAME UYGULAMASI

Vergi Usul Kanunu 340 numaralı Genel Tebliğ ile uygulaması ihtiyari olarakbaşlatılan E-Beyanname için aşağıdaki sözleşmeler ve taahhütnamelerin yapılması gerekmektedir.

EK 1 : ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

EK 2 : ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

EK 3 : ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ

EK 4 : ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Yukarıda belirtilen Taahhütname ve Sözleşmeler Damga Vergisine Tabi değildir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin yapılması rica olunur.

Saygılarımızla

 

Nail SANLI

GENEL SEKRETER

Yeni yorum ekle