Binek mi? Ticari mi?

Piyasada satılmakta olan çok amaçlı araç” olarak tanınan Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi araçların kdv indirimi yönünden binek araç mı yoksa ticari araç, olarak mı değerlendirileceği karışıklığa sebep olmaktadır.

29/03/2004 tarihinde çıkarılan 3065 Sayılı KDV Kanunun 2004-10 sayılı sirkülerinde bu araçların yük taşıma kapasitelerinin 350 kg dan fazla olması halinde taşıt 87.04 tarife pozisyonu kapsamındaki “eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar” olarak mütalaa edilecek ve aracın iktisabında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir.

27 Temmuz 2005 Tarihli 25888 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 21/07/2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Gümrük Müsteşarlığı’nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile tanımı yapılan Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi araçların tarife pozisyonu 87.04 ten 87.03’e binek oto tarife pozisyonuna alınmıştır. İlgili tebliğde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. (87.03 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıt.)

21/07/2005 tarihinden önce bu araçları alanların KDV’Nİ indirim konusu yaparken bu tarihten sonra alanların ise kdv’ni indirim konusu yapmamaları gerekmektedir.

21/07/2005 tarihinden sonra alınan bu tür araçlara ait katma değer vergisini indirim konusunu yapan mükelleflerin yapılan kdv indirimi KDV Kanununun 2004-10 seri nolu sirkülerinde belirtildiği gibi KDV beyannamesinin İLAVE EDİLECEK KDV Satırına yazılarak beyan edilmesi gerekmektedir. İndirim hesaplarından bu şekilde çıkarılan ve beyan edilen katma değer vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespiti bakımından gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirileceği tabiidir.

Konuya ilişkin yasal mevzuat aşağıdaki gibidir.

Tarih : 29/03/2004

Sayı : KDVK-10 / 2004-10

Kapsam:


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 10

Konusu : Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçların binek otomobile çevrilmesi durumunda yüklenilen KDV’nin indirimi hakkında

Tarihi : 29.03.2004

Sayısı : KDV-10 /2004-10

İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 30/b

1.Giriş : Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlara ( Fiat Doblo Cargo, Peugeot Partner, v.b.) koltuk ilavesinden sonra ruhsatının binek otomobil olarak değiştirilmesi halinde KDV indirimine ilişkin Bakanlığımıza intikal eden bazı tereddütler ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır.

B. İndirim Uygulaması: Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlar, 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen “eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar” kapsamına girmektedir. Bu araçların iktisabında yüklenilen KDV genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu araçlara koltuk konulması ve binek otomobil olarak ruhsat değişikliği yapılması halinde Dünya Gümrük Örgütünün 1977 yılında yaptığı 19. dönem toplantısında aldığı karara ve buna dayalı olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.03.1998 tarih ve 1998/9 sayılı genelgesi çerçevesinde araçların değişiklikten sonra sahip olduğu yük ve yolcu kapasitelerinin karşılaştırması yapılacaktır. Bu karşılaştırmada kişi başına 70 kg’lık ağırlık esas alınacaktır. Buna göre aracın değişiklikten sonra şoför hariç 4 kişilik yolcu koltuğu bulunması halinde yolcu taşıma kapasitesi (5×70kg) = 350 kg olarak kabul edilecektir. Değişiklikten sonra araç için öngörülen yük taşıma kapasitesinin 350 kg’dan fazla olması halinde taşıt 87.04 tarife pozisyonu kapsamındaki “eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar” olarak mütalaa edilecek ve aracın iktisabında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Yolcu kapasitesi yük kapasitesinden fazla olan taşıtlar ise 87.03 tarife pozisyonundaki “binek otomobil” kapsamında değerlendirilecek ve bunların iktisabında yüklenilen vergi indirim konusu yapılamayacaktır.

Bu durumda, taşıtların koltuk ilavesinden sonra ruhsatının da binek otomobili olarak değiştirilmesi halinde indirilen katma değer vergisinin, değişikliğin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinin 20. satırına eklenerek beyan edilmesi gerekmektedir. İndirim hesaplarından bu şekilde çıkarılan ve beyan edilen katma değer vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespiti bakımından gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirileceği tabiidir.

Duyurulur.

Osman ARIOĞLU

Bakan a.

Gelirler Genel Müdürü

———————————————————————————–

27 Temmuz 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25888

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği
(Tarife-Sınıflandırma Kararları)
( Seri No: 8 )

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasının temini için bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığı’nın Sınıflandırma Kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığının Sınıflandırma Kararlarını (EK) kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Tebliğin uygulanmasında;

Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

GYK: Tarifenin Yorumuna ilişkin Genel Kuralları

ifade eder.

Madde 4 — Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereğince, bu Tebliğin yayımı tarihinde geçerliliğini yitirir.

Hukuki Dayanak

Madde 5 — Bu Tebliğ 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Tebliğ, 21/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7 — Gümrük Genel Tebliğleri (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 5, 6 ve 7) bu Tebliğin yayımı tarihinde geçerliliğini yitirir.

Yürütme

Madde 8 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

 

Eşyanın Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
1+1 koltuklu, şöfor ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıt 87.03GYK 1 ve 6.
1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın) veya bulunmayan, ) veya bulunmayan; şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıt. 87.04GYK 1 ve 6
1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıt 87.03GYK 1 ve 6

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.29.25-38279

KONU : Mesleki faaliyetin icrasında kullanmak üzere satın alınan aracın tesliminde uygulanacak KDV oranı.

UYGULAMA TAMİMİ

NO: KDV-2009/46

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 24.12.2007 tarihinde kararlaştırılan ve 30.12.2007 tarihinde yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, ekli II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname Eki Kararın I sayılı listesinin 9. sırasında;

“Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil).[ (Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “87.03.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, 8703.10.18.00.00.diğerleri”)][( Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç)]” (KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)” %1 oranında KDV’ye tabi olduğu kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 6/4/2008 tarihli ve 26839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13426 sayılı Kararname eki Kararın 2 nci maddesinde, Kanunun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde (% 1) KDV oranı uygulanacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun “İndirilemeyecek KDV” başlıklı 30. maddesinin (b) bendinde; faaliyetleri kısmen ya da tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV’nin indirilemeyeceği” hüküm altına alınmıştır.

Benzer bir konuda Bakanlık Makamı’ndan alınan 29.01.2009 tarih, 9785 sayılı yazıda;

“Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış binek otomobillerinin teslimi, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 9. sırası uyarınca % 1 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır. Bu pozisyondaki araçların tanımıyla ilgili olarak 8 No.lu Gümrük Tebliğinde; 1+3, 1+4 ve 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin, yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükleri), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın), şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan, kapalı kasa motorlu taşıtların 87.03 tarife pozisyonunda olduğu açıklanmıştır.

…” denilmektedir.

Yine, benzer bir konuda Bakanlık Makamı’ndan alınan 15.09.2006 tarih ve 71698 sayılı yazıda;

“…

Serbest muhasebeci mali müşavirlik, gümrük müşavirliği vb.serbest meslek faaliyetlerinde kamyonet cinsi araçların kullanılması esas itibariyle bur tür faaliyetlerin yürütülmesindeki amaca uygun bir kullanım olarak değerlendirilmemektedir.

Bu itibarla, bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmayıp, işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.” denilmektedir.

Buna göre, mesleki faaliyetin icrasında kullanılan ve ruhsatında kamyonet yazan aracın şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmaması halinde binek otomobili kapsamında değerlendirilecek olup alımında yüklenilen verginin indirim hakkına sahip olunmaması nedeniyle satışında %1 oranında KDV uygulanacaktır.

Diğer taraftan, aynı aracın şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunması halinde, binek otomobili kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu aracın satışı genel oranda (%18) KDV’ye tabi olacaktır.

Ayrıca, mesleki faaliyetin icrasında kullanılmak üzere satın alınan binek otomobilinin alımında ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür V.

 

ÇOK AMAÇLI ARAÇ ALIMINDA YÜKLENEN KDV’NİN İNDİRİMİ

Çok amaçlı araç” olarak tanınan Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi araçlar, ister 1+1 ister 4+1 olsun, 21.07.2005 tarihine kadar yük taşımak üzere imal edilmiş araç olarak sınıflandırılmıştı. Ancak, Gümrük Müsteşarlığı’nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile bu araçlardan şoför mahallinin arkasında koltuğu veya camı bulunanlar, 21.07.2005 tarihinden itibaren binek otomobili sınıfına dahil edildi.

Buna göre, Doblo, Connect, Kango, Expres, Combi, Partner, Caddy, Transpoter, Starex gibi (4+1) araçlar 21.07.2005 tarihinden itibaren binek otomobil sınıfına dahil edildiğinden, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, bu araçların alımında ödenen KDV’nin, KDV Kanunu’nun 30/b maddesine göre indirim konusu yapılmaması gerekiyor.

87.04 tarife pozisyonundaki panelvan veya kamyonet olarak satın alınan araçlara ödenen KDV, alımın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak bu şekilde araç satın alındıktan sonra, arkaya koltuk eklenmek, cam açmak gibi tadilatlar yapılarak aracın 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobili veya (8+1) kişi taşımak üzere imal edilmiş araca dönüştürülmesi halinde, indirim konusu yapılan verginin Kanun’un 30/b maddesine göre düzeltilmesi gerekir. Düzeltme işlemi, daha önce indirim konusu yapılmış olan KDV’nin, dönüşümü yapılan aracın trafik siciline kayıt ve tescil ettirildiği dönem beyannamesinde hesaplanan KDV’ye ilave edilmek suretiyle yapılacağı tabiidir. Bu şekilde indirim hesaplarından çıkarılacak olan KDV’nin ise doğrudan gider veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle telafi edilmesi gerekir.

Aynı husus, 87.02 tarife pozisyonunda satın alınan minibüslerin, koltukları sökülmek suretiyle 87.03 tarife pozisyonuna giren araçlara dönüştürülmesi halinde de geçerlidir. Örneğin 10 koltuklu minibüs olarak satın alınıp KDV’si indirim konusu yapılmış olan aracın, bir sıra koltuğu sökülerek makam aracı haline getirilmesi, aracın binek otomobiline dönüştürülmesine neden olacağından, aracın bu şekilde trafiğe tescil ettirileceği dönemde indirilen KDV’nin düzeltilmesi gerekecektir

 

Ahmet BARLAK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

Yorumlar

bu kanuna uymayan icra müdürü

ahmet idiz kullanıcısının resmi
bu kanuna uymayan icra müdürü kdv 1 iken 18 keserse ne yapacaz çünkü iade için vergi dairesi diyorki icra müdürü talep etsin fazla kdv yi icra müdürüde diyorki ben makina mühendisi deyilimki aracın teknik özelliklerine güre kdv yi belirleyeyim derken olan bize oluyor vel hasıl şunu soracam arkadaşlar bu kanuna uymayan icra müdürünü savcılığa şikayet etme hakkımız varmı yokmu yardımcı olursanız sevinirim

Kapalı kasa araçlara

Ziyaretçi kullanıcısının resmi

Kapalı kasa araçlara uygulanan bu vergiler malesef vergi dairelerince açık kasalı pick up türü araçlara uygulanmaya çalışılıyor.Bu yalnışın kanun koyucular tarafından düzeltilmesi gerek.Kamyonet tanımı hiç değişmedi.Panelvan devamlı değiştiriliyor.Bundan etkilenen Pick up tarzındaki kamyonetler oluyor....Kanun koyuculara sesleniyorum.Kamyonet düşmanlığından vazgeçin.Artık kamyonetin üzerinden elinizi çekin.

ben fort conek aldım icra

tunahan kullanıcısının resmi

ben fort conek aldım icra dayresinden kdv yüzde 18 isdiyo vergi dayresi rusata yüknakli ve hususi diyo komle camlı ve koltuklu bu yüzde bir olması lazım bitürlü vergi dayrrresidahil cıkmaza girdi iş cüzümünü bilen varmı acaba yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

ya bizim 2008 connectimiz

furkan  kullanıcısının resmi

ya bizim 2008 connectimiz orjinal camlı koltuklu 380 380 700 küsür para ödüyouz ruhsatta kamyonet olarak geçiyor sizce vergiyi düşürme imkanı varmı acaba ???????????????????????????????

arkadaşlar binek mi ?

muhammmed kullanıcısının resmi

arkadaşlar binek mi ?
çünkü ticari araçların vergsi 2.bin tl
binek mi ???

Yeni yorum ekle