24 MALİ DURAN VARLIKLAR - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 Hesaplar

24 MALİ DURAN VARLIKLAR

Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde
tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerle veya paraya dönüşme
niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu
grupta izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklığa
ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu grupta
yer alır. Bu grup aşağıdaki hesapları kapsar.

Etiketler: 

Forumlar: 

240. BAĞLI MENKULKIYMETLER

muhasebe kullanıcısının resmi

240. BAĞLI MENKULKIYMETLER

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri
taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak
uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse
senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal
zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu
için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Bu menkul kıymetler elde edildiğinde veya bu gruba devredilmesi
gerektiğinde "240. Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı"
na borç; elden çıkarıldığında bu hesaba alacak kaydedilir

241. BAĞLI MENKULKIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

muhasebe kullanıcısının resmi

241. BAĞLI MENKULKIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

Bağlı menkul kıymetlerin; borsa veya piyasa değerlerinde
önemli ölçüde yada sürekli olarak değer azalması olduğu tespit
edildiğinde; ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı
ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır

İşleyişi :

Dönen varlıklar grubundaki "119. Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı Hesabı"nda açıklanmıştır.

242. İŞTİRAKLER

muhasebe kullanıcısının resmi

242. İŞTİRAKLER
İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin
yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak
üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık payları-nın
izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en fazla %
50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının izlenmesinde
kullanılır.

İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek
için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy
hakkı veya yönetime katılma hakkının en az % 10 oranında
bulunması gerekir.

İşleyişi :

İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse
senedi edinildiğinde hesaba borç, elden çıkarılmalarında
alacak kaydedilir.

243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

muhasebe kullanıcısının resmi

243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

İştiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda "242. İştirakler
Hesabı"ı karşılığında bu hesaba alacak, taahhüt yerine
getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.

244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

muhasebe kullanıcısının resmi

244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

İştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde sürekli ya da
önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği
hesaptır.

İşleyişi :

Ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları "654. Karşılık
Giderleri Hesabı"na gider kaydı suretiyle bu hesaba alacak;
kendisine karşılık ayrılmış olan iştirak payı elden çıkartıldığında
veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde
ise "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na gelir
kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.

245. BAĞLI ORTAKLIKLAR

muhasebe kullanıcısının resmi

245. BAĞLI ORTAKLIKLAR

İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından
fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim
çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin
sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin
belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu
seçme hakkı, esas alınır.

İşleyişi :

Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya
hisse senedi edinildiğinde hesaba borç, ortaklık paylarının
elden çıkarılmasıyla alacak kaydedilir.

246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

muhasebe kullanıcısının resmi

246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda
"245. Bağlı Ortaklıklar Hesabı" karşılığında bu hesaba alacak,
taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.

247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

muhasebe kullanıcısının resmi

247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

Bağlı ortaklığa iştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde,
sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının
izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları, "654. Karşılık
Giderleri Hesabı"na gider kaydı suretiyle bu hesaba alacak;
kendisine karşılık ayrılmış olan bağlı ortaklık sermaye
payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi
halinde ise "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar
Hesabı"na alacak kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.

248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

muhasebe kullanıcısının resmi

248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen
özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran
varlıkların izlendiği hesaptır.

Döner sermayeli işletmelerin uzun vadeli amaçlarla edindiği mali duran varlıklar bu hesapta izlenir.

A- Borç

Mali duran varlıklar alış bedeli ile bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

B- Alacak

Satılan veya herhangi bir nedenle işletmenin mülkiyetinden çıkan mali duran varlıklar alış değeri üzerinden bu hesaba alacak kaydedilmekle birlikte;
a) Alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark olumsuz ise;
Satış bedeli tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara, menkul kıymet satış zararı ise 655- Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına borç,
b) Alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark olumlu ise;

Satış bedeli tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç, menkul kıymet satış karı ise 645-Menkul Kıymet Satış Karları Hesabına alacak, kaydedilir.

Bu hesabın borç kalanı ertesi hesap dönemine devreder.

249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

muhasebe kullanıcısının resmi

249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli
ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmaları için ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir.

A- Alacak

Ayrılan karşılık tutarları bu hesaba alacak, 654- Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

B- Borç

Karşılık ayrılan mali duran varlıkların elden çıkarılması veya karşılık ayırma nedenlerinin ortadan kalkması durumunda bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
Bu hesabın alacak kalanı ertesi hesap dönemine devreder.

Yeni yorum ekle